ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1. Általános tudnivalók
1.1. Szolgáltató a Claritas Fontinum Kft. Befektetési Arany forgalmazására jogosult gazdasági társaság.
NEHITI engedély száma PR6050.
1.2. Az Általános Szerződési Feltételek – továbbiakban ÁSZF – az egyösszegű valamint a folyamatos díjas Keretszerződés – továbbiakban Keretszerződés - elválaszthatatlan részét képezi.
1.3. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan, a Befektetési Arany termékekre vonatkozó szolgáltatásra, amely a Szolgáltató közreműködésével valósul meg.
1.4. Ügyfél kijelenti, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat elolvasta, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2. „Aranypillér” - Egyösszegű befektetési arany adásvétele
2.1. Ügyfél a Keretszerződésben meghatározott Befektetési Arany megvételére Szolgáltató felé ajánlatot tesz.
2.1.1. Ügyfél elfogadja, hogy a Keretszerződés aláírása, ill. az elektronikus megrendelés kitöltése a Szolgáltató felé tett vételi ajánlatnak minősül, attól nem állhat el.
2.1.2. Ügyfél vételi ajánlata 5%-os árfolyamelmozdulási biztosítékot tartalmaz, melyet Szolgáltató kizárólag abban az esetben érvényesíthet amennyiben a Befektetési Arany vételi ára a Keretszerződés aláírása, ill. az elektronikus megrendelés kitöltése, valamint az Ügyfél által eszközölt befizetés Szolgáltatóhoz történő beérkezése között elmozdul.
2.1.3. Amennyiben a Keretszerződés aláírása, ill. az elektronikus megrendelés kitöltése, valamint az Ügyfél által eszközölt befizetés Szolgáltatóhoz történő beérkezése között a Befektetési Arany vételi ára esik, úgy azt Szolgáltató köteles Ügyfél felé is érvényesíteni.
2.2. Ügyfél a Keretszerződésben meghatározott összeget annak Ügyfél általi aláírásától, ill. az elektronikus megrendelés kitöltésétől számított 5 munkanapon belül Szolgáltató bankszámlájára befizeti.
2.2.1. Amennyiben Szolgáltató bankszámlájára az összeg 5 munkanapon belül nem érkezik meg Szolgáltató a Keretszerződéstől egyoldalúan elállhat.
2.3. A Keretszerződés létrejöttének feltétele annak Szolgáltató általi visszaigazolása.
2.3.1. Szolgáltató a visszaigazolt Keretszerződés egy példányát Ügyfélnek postai úton küldi el. ill. elektronikus megrendelés esetén e-mailban.
2.4. Befektetési Arany átvételére Ügyfélnek Szolgáltató budapesti irodájában és postai díj megfizetésével postai kézbesítéssel van lehetősége.
2.5. Amennyiben Ügyfél igénybe veszi Szolgáltató Letétkezelési szolgáltatását, a Befektetési Arany megérkezését követően Szolgáltató Letéti igazolást állít ki, melyet postai úton vagy elektronikus formában megküld az Ügyfélnek.
2.6 Egyéb rendelkezések – egyösszegű Befektetési Arany adásvétele
2.6.1. Ügyfél a megvásárolni kívánt Befektetési Aranyhoz kapcsolódóan egyszeri Szolgáltatási díjat fizet a Szolgáltatónak.
2.6.2. A Szolgáltatási díj a Befektetési Arany forintban kifejezett vételi értékének 5%-a.
2.6.3. Szolgáltató a Keretszerződés elfogadásakor előlegszámlát állít ki Ügyfél nevére a Befektetési Aranyról, a Szolgáltatási díjról, valamint az egyéb opcionálisan választott szolgáltatásokról.
2.6.4. Amennyiben a Keretszerződés elfogadásra került, és az árfolyamelmozdulási biztosítékkal növelt vételár megérkezik Szolgáltatóhoz, fixálja az árfolyamot, elkészíti Ügyfél részére a végszámlát és az árfolyamelmozdulási biztosítékból fennmaradó összeget Ügyfél bankszámlájára utalja.
2.6.5. Ügyfélnek Szolgáltatón keresztül módjában áll Befektetési Aranyát eladni.
2.6.6. Ügyfél visszavásárlási ajánlatot Szolgáltatótól írásban kérhet a Befektetési Arany súlyának, típusának és darabszámának megjelölésével.
2.6.7. Szolgáltató kizárólag az általa értékesített Befektetési Arany eladásában működik közre.
2.6.8. Szolgáltató a Befektetési Arany Ügyfél általi eladásakor nem vállal semmilyen garanciát a Befektetési Arany árát illetően.
2.6.9. Szolgáltatónál letétbe helyezett Befektetési Arany eladására kizárólag a Keretszerződésben szerződő Ügyfél jogosult, akadályoztatása esetén közjegyző által ellenjegyzett meghatalmazással rendelkező meghatalmazott, vagy örökös jogosult.
2.7. Amennyiben Szolgáltató valamilyen okból nem tud eleget tenni Ügyfél megbízásának –
például ha
Szolgáltató beszállító partnerénél hiánycikk lesz a Befektetési Arany –, egyeztet Ügyféllel:
– visszautalja az Ügyfél által befizetett összeget, utalási díjak levonásával
– amennyiben Ügyfél úgy nyilatkozik, Szolgáltató megvárja amíg teljesíteni tudja a megbízást, és akkor eszközöl aranyvételt Ügyfél számára.

3. „Bőségszámla” - Folyamatos díjas befektetési arany adásvétele
3.1. Ügyfél 1.000.000.- Ft befizetés értékben Befektetési Arany vételére Szolgáltató felé ajánlatot tesz.
3.1.1. Ügyfél elfogadja, hogy a Keretszerződés aláírása, ill. az elektronikus megrendelés kitöltése a Szolgáltató felé tett vételi ajánlatnak minősül.
3.1.2.  Az elektronikus formában történő megrendelés esetén, az ügyfél válaszüzenetben kapja meg a befizetéshez szükséges információkat (ügyfél egyedi azonosító száma, szolgáltató bankszámlaszáma)
3.2. Ügyfél a Keretszerződésben meghatározott első befizetést annak Ügyfél általi aláírásától, ill. az elektronikus megrendelés kitöltésétől számított 5 munkanapon belül Szolgáltató bankszámlájára befizeti.
3.2.1. Amennyiben Szolgáltató bankszámlájára az összeg 5 munkanapon belül nem érkezik meg Szolgáltató a Keretszerződéstől egyoldalúan elállhat.
3.2.2. Szerződés aláírásakor, ill. az elektronikus megrendelés kitöltésekor, Ügyfél Szolgáltatási díjat fizet Szolgáltatónak.  A díj megfizetését követően Szolgáltató kedvezményes áron ad el aranyat Ügyfél számára. Amennyiben ügyfél befizetései elérik a 900.000 Ft –ot, Szolgáltató a – szerződés kezdetekor befizetett – szolgáltatási díjat arany vásárlásra aznapi árfolyamon jóváírja ügyfél számára.
3.3 Ügyfél a Keretszerződésben meghatározott első befizetést - mely a Szolgáltatási díj összege + legalább az első havi minimum befizetés összege - annak Ügyfél általi aláírásától, ill. az elektronikus megrendelés kitöltésétől számított 5 munkanapon belül Szolgáltató bankszámlájára befizeti.
3.4. Szolgáltató a Keretszerződéstől egyoldalúan, indoklás nélkül elállhat, különösen, ha a szerződés aláírását, ill. az elektronikus megrendelés kitöltését követő 5 munkanapon belül nem érkezik meg Szolgáltató bankszámlájára az első befizetés összege.
3.5. Aranyvásárlás ütemezése: A Szolgáltatási díj megfizetését követően ügyfél tetszőleges összegekkel, de minimum havi 10.000 Ft értékben vásárol aranyat Szolgáltatótól. A vásárlás Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással vagy befizetéssel valósul meg. A számlájára érkezett összeg - átutalási díjjal csökkentett értékén – a beérkezés napján esedékes aktuális árfolyamon aranyat ad el ügyfélnek. Szolgáltató saját készletéből értékesít aranyat Ügyfélnek, melyet letétbe helyez Ügyfél számára, s azt 1/100 g pontossággal nyilvántartja. Az ügyfél minden vásárlási tranzakciót követően a szolgáltató weboldalára,(www.claritas-gold.hu) személyes azonosítójával történő belépés után megtekintheti a letétbe helyezett arany mennyiségét.
3.6. Díjak: Szolgáltató a szolgáltatási díjon felül egyéb díjat nem számol fel. Kivéve a befizetéskori átutalási díj és postaköltség.
3.7. Nyilvántartás: Szolgáltató pontos nyilvántartást vezet ügyfél által vásárolt arany mennyiségéről. A nyilvántartás tartalmazza a befizetések alapján megvásárolt arany mennyiségét 1/100 g pontossággal. A nyilvántartásban található arany mennyiséget Szolgáltató fizikai formában – letétbe helyezve – biztosítja.
3.7.1. A megvásárolt arany mennyiségét, ill. letétbe helyezésének tényét rendszeresen közjegyző igazolja.
3.8. Amennyiben Ügyfél befizetései nem érik el a havi minimum befizetést, úgy Szolgáltató a szerződésben megadott e-mail címén felhívja figyelmét erre a mulasztásra. Az elmaradt befizetések utólagos pótlásával a szerződés érvénye tovább folytatódhat.

3.8.1 Inaktív számla: Amennyiben 3 hónapot meghaladóan nem érkezik befizetés Ügyfél részéről, Ügyfél aranyszámlája inaktív státuszba kerül. Inaktív státuszba kerülés dátuma a 3 hónap nem fizetést követő hónap első munkanapja. Inaktív számlán lévő arany tárolási díja aranymennyiségtől függetlenül 5000 Ft+ÁFA/negyedév, melyet Ügyfél a következő negyedévre előre fizet meg. Díjmegfizetés az inaktív számláról történő aranyvisszaváltással történik 5000 Ft+ÁFA összeg erejéig.

3.8.2 Inaktív számla újra aktiválása: 5000 Ft+ÁFA aktiválási díj befizetése, valamint a havi minimum befizetések megtétele után automatikusan újra aktívvá válik Ügyfél aranyszámlája.

3.9. Futamidő alatt Ügyfélnek lehetősége van 2 alkalommal, maximum 6 hónapos időtartamra szüneteltetni megtakarítása befizetéseit. A szüneteltetés csak Ügyfél írásos – Szolgáltatóhoz eljuttatott - kérelme esetén valósulhat meg.
3.10. Visszavásárlás: A célösszeg elérésekor Ügyfél a megvásárolt aranyát fizikai formában elviheti, illetve eladhatja Szolgáltatónak. Célösszeg elérése előtt fizikai arany elvitelére nincsen mód.
3.11. Az általa forgalmazott befektetési aranyra Szolgáltató visszavásárlási garanciát ad, a mindenkori visszavásárlási árfolyam szerint.
3.12. A megvásárolt arany fizikai formában történő átvételének szabályai: Arany átvételére csak 50g-os és 100 g-os tömbökben van lehetőség. Amennyiben a nyilvántartott aranymennyiség átváltásánál – 50 g-nál kevesebb – úgynevezett maradvány mennyiség marad, akkor azt Szolgáltató az aktuális visszavásárlási árfolyamon megvásárolja. Ha Ügyfél újabb arany megtakarítási programot indít, a korábbi megtakarításából származó maradvány mennyiség átvezetődhet az új megtakarításba. Befektetési Arany átvételére Ügyfélnek kizárólag Szolgáltató budapesti irodájában van lehetősége.
3.13. Kommunikáció: Hivatalos dokumentumokat – szerződés, számla, letéti igazolás – Szolgáltató postán vagy elektronikus úton juttatja el Ügyfélnek, illetve átvehető Szolgáltató ügyfélszolgálatán. Aktuális vételi tranzakciók adatairól (árfolyam, arany mennyisége) az Ügyfél a Szolgáltató weboldalán (www.claritas-gold.hu) tájékozódhat.
3.14. Szolgáltató a Befektetési Arany Ügyfél általi eladásakor nem vállal semmilyen garanciát a Befektetési Arany árát illetően.
3.15. Szolgáltatónál letétbe helyezett Befektetési Arany eladására kizárólag a Keretszerződésben szerződő Ügyfél jogosult, akadályoztatása esetén közjegyző által ellenjegyzett meghatalmazással rendelkező meghatalmazott, vagy örökös jogosult.
3.16. Amennyiben Szolgáltató valamilyen okból nem tud eleget tenni Ügyfél megbízásának – például
Szolgáltató beszállító partnerénél hiánycikk lesz a Befektetési Arany –, egyeztet Ügyféllel:
– visszautalja az Ügyfél által befizetett összeget, utalási díjak levonásával– amennyiben Ügyfél úgy nyilatkozik, Szolgáltató megvárja amíg teljesíteni tudja a megbízást, és akkor eszközöl aranyvételt Ügyfél számára.

4. „Szemünk Fénye gyermekprogram” - Folyamatos díjas befektetési arany adásvétele
4.1. Ügyfél 1.000.000.- Ft befizetés értékben Befektetési Arany vételére Szolgáltató felé ajánlatot tesz.
4.1.1. Ügyfél elfogadja, hogy a Keretszerződés aláírása, ill. az elektronikus megrendelés kitöltése a Szolgáltató felé tett vételi ajánlatnak minősül.
4.1.2.  Az elektronikus formában történő megrendelés esetén, az ügyfél válaszüzenetben kapja meg a befizetéshez szükséges információkat (ügyfél egyedi azonosító száma, szolgáltató bankszámlaszáma)
4.2. Ügyfél a Keretszerződésben meghatározott első befizetést annak Ügyfél általi aláírásától, ill. az elektronikus megrendelés kitöltésétől számított 5 munkanapon belül Szolgáltató bankszámlájára befizeti.
4.2.1. Amennyiben Szolgáltató bankszámlájára az összeg 5 munkanapon belül nem érkezik meg Szolgáltató a Keretszerződéstől egyoldalúan elállhat.
4.2.2. Szerződés aláírásakor, ill. az elektronikus megrendelés kitöltésekor, Ügyfél Szolgáltatási díjat fizet Szolgáltatónak.  A díj megfizetését követően Szolgáltató kedvezményes áron ad el aranyat Ügyfél számára. Amennyiben ügyfél befizetései elérik a 900.000 Ft –ot, Szolgáltató a – szerződés kezdetekor befizetett – szolgáltatási díjat arany vásárlásra aznapi árfolyamon jóváírja ügyfél számára.
4.3 Ügyfél a Keretszerződésben meghatározott első befizetést - mely a Szolgáltatási díj összege + legalább az első havi minimum befizetés összege - annak Ügyfél általi aláírásától, ill. az elektronikus megrendelés kitöltésétől számított 5 munkanapon belül Szolgáltató bankszámlájára befizeti.
4.4. Szolgáltató a Keretszerződéstől egyoldalúan, indoklás nélkül elállhat, különösen, ha a szerződés aláírását, ill. az elektronikus megrendelés kitöltését követő 5 munkanapon belül nem érkezik meg Szolgáltató bankszámlájára az első befizetés összege.
4.5. Aranyvásárlás ütemezése: A Szolgáltatási díj megfizetését követően ügyfél tetszőleges összegekkel, de minimum havi 10.000 Ft értékben vásárol aranyat Szolgáltatótól. A vásárlás Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással vagy befizetéssel valósul meg. A számlájára érkezett összeg - átutalási díjjal csökkentett értékén – a beérkezés napján esedékes aktuális árfolyamon aranyat ad el ügyfélnek. Szolgáltató saját készletéből értékesít aranyat Ügyfélnek, melyet letétbe helyez Ügyfél számára, s azt 1/100 g pontossággal nyilvántartja. Az ügyfél minden vásárlási tranzakciót követően a szolgáltató weboldalára,(www.claritas-gold.hu) személyes azonosítójával történő belépés után megtekintheti a letétbe helyezett arany mennyiségét.
4.6. Díjak: Szolgáltató a szolgáltatási díjon felül egyéb díjat nem számol fel. Kivéve a befizetéskori átutalási díj és postaköltség.
4.7. Nyilvántartás: Szolgáltató pontos nyilvántartást vezet ügyfél által vásárolt arany mennyiségéről. A nyilvántartás tartalmazza a befizetések alapján megvásárolt arany mennyiségét 1/100 g pontossággal. A nyilvántartásban található arany mennyiséget Szolgáltató fizikai formában – letétbe helyezve – biztosítja.
4.7.1. A megvásárolt arany mennyiségét, ill. letétbe helyezésének tényét rendszeresen közjegyző igazolja.
4.8. Amennyiben Ügyfél befizetései nem érik el a havi minimum befizetést, úgy Szolgáltató a szerződésben megadott e-mail címén felhívja figyelmét erre a mulasztásra. Az elmaradt befizetések utólagos pótlásával a szerződés érvénye tovább folytatódhat.

4.8.1 Inaktív számla: Amennyiben 3 hónapot meghaladóan nem érkezik befizetés Ügyfél részéről, Ügyfél aranyszámlája inaktív státuszba kerül. Inaktív státuszba kerülés dátuma a 3 hónap nem fizetést követő hónap első munkanapja. Inaktív számlán lévő arany tárolási díja aranymennyiségtől függetlenül 5000 Ft+ÁFA/negyedév, melyet Ügyfél a következő negyedévre előre fizet meg. Díjmegfizetés az inaktív számláról történő aranyvisszaváltással történik 5000 Ft+ÁFA összeg erejéig.

4.8.2 Inaktív számla újra aktiválása: 5000 Ft+ÁFA aktiválási díj befizetése, valamint a havi minimum befizetések megtétele után automatikusan újra aktívvá válik Ügyfél aranyszámlája.

4.9. Futamidő alatt Ügyfélnek lehetősége van 2 alkalommal, maximum 6 hónapos időtartamra szüneteltetni megtakarítása befizetéseit. A szüneteltetés csak Ügyfél írásos – Szolgáltatóhoz eljuttatott - kérelme esetén valósulhat meg.
4.10. Visszavásárlás: A célösszeg elérésekor Ügyfél a megvásárolt aranyát fizikai formában elviheti, illetve eladhatja Szolgáltatónak. Célösszeg elérése előtt fizikai arany elvitelére nincsen mód.
4.11. Az általa forgalmazott befektetési aranyra Szolgáltató visszavásárlási garanciát ad, a mindenkori visszavásárlási árfolyam szerint.
4.12. A megvásárolt arany fizikai formában történő átvételének szabályai: Arany átvételére csak 50g-os és 100 g-os tömbökben van lehetőség. Amennyiben a nyilvántartott aranymennyiség átváltásánál – 50 g-nál kevesebb – úgynevezett maradvány mennyiség marad, akkor azt Szolgáltató az aktuális visszavásárlási árfolyamon megvásárolja. Ha Ügyfél újabb arany megtakarítási programot indít, a korábbi megtakarításából származó maradvány mennyiség átvezetődhet az új megtakarításba. Befektetési Arany átvételére Ügyfélnek kizárólag Szolgáltató budapesti irodájában van lehetősége.
4.13. Kommunikáció: Hivatalos dokumentumokat – szerződés, számla, letéti igazolás – Szolgáltató postán vagy elektronikus úton juttatja el Ügyfélnek, illetve átvehető Szolgáltató ügyfélszolgálatán. Aktuális vételi tranzakciók adatairól (árfolyam, arany mennyisége) az Ügyfél a Szolgáltató weboldalán (www.claritas-gold.hu) tájékozódhat.
4.14. Szolgáltató a Befektetési Arany Ügyfél általi eladásakor nem vállal semmilyen garanciát a Befektetési Arany árát illetően.
4.15. Szolgáltatónál letétbe helyezett Befektetési Arany eladására kizárólag a Keretszerződésben szerződő Ügyfél jogosult, akadályoztatása esetén közjegyző által ellenjegyzett meghatalmazással rendelkező meghatalmazott, vagy örökös jogosult.
4.16. Amennyiben Szolgáltató valamilyen okból nem tud eleget tenni Ügyfél megbízásának – például
Szolgáltató beszállító partnerénél hiánycikk lesz a Befektetési Arany –, egyeztet Ügyféllel:
– visszautalja az Ügyfél által befizetett összeget, utalási díjak levonásával– amennyiben Ügyfél úgy nyilatkozik, Szolgáltató megvárja amíg teljesíteni tudja a megbízást, és akkor eszközöl aranyvételt Ügyfél számára.

5. „Nyugdíjprogram” - Folyamatos díjas befektetési arany adásvétele
5.1. Ügyfél 1.000.000.- Ft befizetés értékben Befektetési Arany vételére Szolgáltató felé ajánlatot tesz.
5.1.1. Ügyfél elfogadja, hogy a Keretszerződés aláírása, ill. az elektronikus megrendelés kitöltése a Szolgáltató felé tett vételi ajánlatnak minősül.
5.1.2.  Az elektronikus formában történő megrendelés esetén, az ügyfél válaszüzenetben kapja meg a befizetéshez szükséges információkat (ügyfél egyedi azonosító száma, szolgáltató bankszámlaszáma)
5.2. Ügyfél a Keretszerződésben meghatározott első befizetést annak Ügyfél általi aláírásától, ill. az elektronikus megrendelés kitöltésétől számított 5 munkanapon belül Szolgáltató bankszámlájára befizeti.
5.2.1. Amennyiben Szolgáltató bankszámlájára az összeg 5 munkanapon belül nem érkezik meg Szolgáltató a Keretszerződéstől egyoldalúan elállhat.
5.2.2. Szerződés aláírásakor, ill. az elektronikus megrendelés kitöltésekor, Ügyfél Szolgáltatási díjat fizet Szolgáltatónak.  A díj megfizetését követően Szolgáltató kedvezményes áron ad el aranyat Ügyfél számára. Amennyiben ügyfél befizetései elérik a 900.000 Ft –ot, Szolgáltató a – szerződés kezdetekor befizetett – szolgáltatási díjat arany vásárlásra aznapi árfolyamon jóváírja ügyfél számára.
5.3 Ügyfél a Keretszerződésben meghatározott első befizetést - mely a Szolgáltatási díj összege + legalább az első havi minimum befizetés összege - annak Ügyfél általi aláírásától, ill. az elektronikus megrendelés kitöltésétől számított 5 munkanapon belül Szolgáltató bankszámlájára befizeti.
5.4. Szolgáltató a Keretszerződéstől egyoldalúan, indoklás nélkül elállhat, különösen, ha a szerződés aláírását, ill. az elektronikus megrendelés kitöltését követő 5 munkanapon belül nem érkezik meg Szolgáltató bankszámlájára az első befizetés összege.
5.5. Aranyvásárlás ütemezése: A Szolgáltatási díj megfizetését követően ügyfél tetszőleges összegekkel, de minimum havi 10.000 Ft értékben vásárol aranyat Szolgáltatótól. A vásárlás Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással vagy befizetéssel valósul meg. A számlájára érkezett összeg - átutalási díjjal csökkentett értékén – a beérkezés napján esedékes aktuális árfolyamon aranyat ad el ügyfélnek. Szolgáltató saját készletéből értékesít aranyat Ügyfélnek, melyet letétbe helyez Ügyfél számára, s azt 1/100 g pontossággal nyilvántartja. Az ügyfél minden vásárlási tranzakciót követően a szolgáltató weboldalára,           (www.claritas-gold.hu) személyes azonosítójával történő belépés után megtekintheti a letétbe helyezett arany mennyiségét.
5.6. Díjak: Szolgáltató a szolgáltatási díjon felül egyéb díjat nem számol fel. Kivéve a befizetéskori átutalási díj és postaköltség.
5.7. Nyilvántartás: Szolgáltató pontos nyilvántartást vezet ügyfél által vásárolt arany mennyiségéről. A nyilvántartás tartalmazza a befizetések alapján megvásárolt arany mennyiségét 1/100 g pontossággal. A nyilvántartásban található arany mennyiséget Szolgáltató fizikai formában – letétbe helyezve – biztosítja.
5.7.1. A megvásárolt arany mennyiségét, ill. letétbe helyezésének tényét rendszeresen közjegyző igazolja.
5.8. Amennyiben Ügyfél befizetései nem érik el a havi minimum befizetést, úgy Szolgáltató a szerződésben megadott e-mail címén felhívja figyelmét erre a mulasztásra. Az elmaradt befizetések utólagos pótlásával a szerződés érvénye tovább folytatódhat.

5.8.1 Inaktív számla: Amennyiben 3 hónapot meghaladóan nem érkezik befizetés Ügyfél részéről, Ügyfél aranyszámlája inaktív státuszba kerül. Inaktív státuszba kerülés dátuma a 3 hónap nem fizetést követő hónap első munkanapja. Inaktív számlán lévő arany tárolási díja aranymennyiségtől függetlenül 5000 Ft+ÁFA/negyedév, melyet Ügyfél a következő negyedévre előre fizet meg. Díjmegfizetés az inaktív számláról történő aranyvisszaváltással történik 5000 Ft+ÁFA összeg erejéig.

5.8.2 Inaktív számla újra aktiválása: 5000 Ft+ÁFA aktiválási díj befizetése, valamint a havi minimum befizetések megtétele után automatikusan újra aktívvá válik Ügyfél aranyszámlája.

5.9. Futamidő alatt Ügyfélnek lehetősége van 2 alkalommal, maximum 6 hónapos időtartamra szüneteltetni megtakarítása befizetéseit. A szüneteltetés csak Ügyfél írásos – Szolgáltatóhoz eljuttatott - kérelme esetén valósulhat meg.
5.10. Visszavásárlás: A célösszeg elérésekor Ügyfél a megvásárolt aranyát fizikai formában elviheti, illetve eladhatja Szolgáltatónak. Célösszeg elérése előtt fizikai arany elvitelére nincsen mód.
5.11. Az általa forgalmazott befektetési aranyra Szolgáltató visszavásárlási garanciát ad, a mindenkori visszavásárlási árfolyam szerint.
5.12. A megvásárolt arany fizikai formában történő átvételének szabályai: Arany átvételére csak 50g-os és 100 g-os tömbökben van lehetőség. Amennyiben a nyilvántartott aranymennyiség átváltásánál – 50 g-nál kevesebb – úgynevezett maradvány mennyiség marad, akkor azt Szolgáltató az aktuális visszavásárlási árfolyamon megvásárolja. Ha Ügyfél újabb arany megtakarítási programot indít, a korábbi megtakarításából származó maradvány mennyiség átvezetődhet az új megtakarításba. Befektetési Arany átvételére Ügyfélnek kizárólag Szolgáltató budapesti irodájában van lehetősége.
5.13. Kommunikáció: Hivatalos dokumentumokat – szerződés, számla, letéti igazolás – Szolgáltató postán vagy elektronikus úton juttatja el Ügyfélnek, illetve átvehető Szolgáltató ügyfélszolgálatán. Aktuális vételi tranzakciók adatairól (árfolyam, arany mennyisége) az Ügyfél a Szolgáltató weboldalán (www.claritas-gold.hu) tájékozódhat.
5.14. Szolgáltató a Befektetési Arany Ügyfél általi eladásakor nem vállal semmilyen garanciát a Befektetési Arany árát illetően.
5.15. Szolgáltatónál letétbe helyezett Befektetési Arany eladására kizárólag a Keretszerződésben szerződő Ügyfél jogosult, akadályoztatása esetén közjegyző által ellenjegyzett meghatalmazással rendelkező meghatalmazott, vagy örökös jogosult.
5.16. Amennyiben Szolgáltató valamilyen okból nem tud eleget tenni Ügyfél megbízásának – például
Szolgáltató beszállító partnerénél hiánycikk lesz a Befektetési Arany –, egyeztet Ügyféllel:
– visszautalja az Ügyfél által befizetett összeget, utalási díjak levonásával– amennyiben Ügyfél úgy nyilatkozik, Szolgáltató megvárja amíg teljesíteni tudja a megbízást, és akkor eszközöl aranyvételt Ügyfél számára.


6. Letétkezelési szolgáltatás
6.1. Az Ügyfél Keretszerződésben megjelölt Letétkezelési igénye esetén Szolgáltató a Befektetési Aranyat letétbe helyezi, s annak őriztetéséről, illetve felügyeletéről gondoskodik.
6.2. Szolgáltató a nála letétbe helyezett Befektetési Aranyról nyilvántartást vezet és Letéti Igazolást bocsát ki Ügyfél részére.
6.2.1. A megvásárolt Befektetési Arany letétbe helyezését közjegyző igazolja.
6.3. Ügyfél jogosult a tulajdonát képező Befektetési Arany letétkezelés szerződési ideje lejárta előtti kivételére.
A Letétkezelésből kikerült Befektetési Arany Szolgáltatónál Letétkezelésbe ismételten nem kerülhetnek.
6.4. Szolgáltató Ügyfél részére – előre egyeztetett időpontban – Letétkezelésbe helyezett
Befektetési Aranya díjmentes megtekintését évi 2 alkalommal biztosítja. Minden további
megtekintés díjköteles – 5.000 Ft +ÁFA alkalmanként.
6.5. Ügyfél kizárólag arra az időszakra fizet letétkezelési díjat, amely idő alatt igénybe vette a Letétkezelési szolgáltatást.
6.6. Szolgáltató a megfizetett Szolgáltatási Díj ellenében a futamidő első évében díjmentes Letétkezelést biztosít Ügyfél ekkor vásárolt Befektetési Aranyára.
6.7. A második évtől kezdve (a vásárlás hónapjának első napja) a Letétkezelési szolgáltatás évente
5000 Ft + ÁFA / 1 millió Ft, de minimum 5.000 Ft. 25.000.000 Ft feletti letét esetén Szolgáltató egyedi – kedvezményes – díjat jelöl meg. Folyamatos díjas arany vásárlásnál a Letétkezelési szolgáltatás díjmentes.
6.8. A Befektetési Arany a vásárláskori értéken van nyilvántartva. A Letétkezelési Díj a vásárláskori érték alapján kerül kiszámlázásra.
6.9. A Letétkezelési szolgáltatás díjfizetési periodikussága egy év.
6.10. Ügyfél a szolgáltatási díjat minden évfordulót megelőző 15. napig kell megfizesse, Szolgáltató által kiállított számla ellenében.

7. Kiemelt Garancia szolgáltatás
7.1. Szolgáltató garanciát vállal az általa Letétkezelésbe vett Befektetési Arany kezelésére illetve őrzésére, kivéve a Szolgáltatónak fel nem róható okokból – banktrezor sérelmére elkövetett bűncselekmény – felmerülő káreseményeket.
7.2. Ügyfél Keretszerződésben megjelölt kiemelt garancia igénye esetén Szolgáltató teljeskörű anyagi felelősséget vállal a nála Letétkezelésbe helyezett Befektetési Aranyra.
7.3. A Kiemelt Garancia szolgáltatás díja 5000 Ft + ÁFA  / év / 1 millió Ft, de minimum 5000 Ft + ÁFA / év.
25.000.000 Ft feletti letét esetén Szolgáltató egyedi – kedvezményes – díjat jelöl meg.
7.4. A Befektetési Arany a vásárláskori értéken van nyilvántartva. A Kiemelt Garancia szolgáltatás díja a vásárláskori érték alapján kerül kiszámlázásra. Mindezeknek megfelelően Szolgáltatót anyagi felelősség a vásárláskori érték mértékéig terheli.
7.5. Ügyfél kizárólag a szolgáltatás igénybevétele alatti időszakra fizet Kiemelt Garancia díjat.
7.6. A Kiemelt Garancia szolgáltatás díjfizetési periodikussága egy év.
7.7. Ügyfél a szolgáltatási díjat minden évfordulót (a vásárlás hónapjának első napja)  megelőző 15. napig kell megfizesse, Szolgáltató által kiállított számla ellenében.

8. Általános rendelkezések
8.1. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben adataiban változás áll be, arról a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti. E kötelezettségek elmulasztásából eredő, a jelen Keretszerződés tekintetében felmerülő károkért az Ügyfél tartozik felelőséggel.
8.2. Ügyfél igazolja, hogy a Szolgáltató, illetve annak ügynöke megvitatta vele a szokásos piaci gyakorlattól eltérő, újszerű vagy a Szolgáltató, illetve az Ügyfél felelősségét egyoldalúan meghatározó rendelkezéseket, és azokat az Ügyfél tudomásul vette.
8.3. Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a Befektetési Arany adásvétele magas kockázatú, az adásvétel során nem garantálható nyereség, sőt Ügyfélnek akár komoly veszteség kockázatával is számolnia kell.


8.4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató csak hiánytalanul kitöltött dokumentáció esetén szolgáltat.
Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy hibás adatközlésből, illetve hibás adatfeldolgozásból eredő károk miatt nem jogosult igényt támasztani Szolgáltató felé.
8.5. Szolgáltató ezúton tájékoztatja Ügyfelet, hogy adatait a Keretszerződés teljesítése valamint törvényi kötelezettsége miatt tárolja, harmadik félnek nem adja ki. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvényeknek megfelelően jár el.
8.6. Szolgáltató szabadon, egyoldalúan módosíthatja a Keretszerződést, a Kockázatfeltáró Nyilatkozatot valamint jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás akkortól hatályos, amikor a módosítás szövege online megtalálható a weblapon, visszaható hatálya nincs.

9. Keretszerződés hatálya és megszűnése
9.1. Jelen keretszerződés a Letétkezelési szolgáltatás valamint a Kiemelt Garancia szolgáltatás vonatkozásában a Felek között határozatlan időtartamra köttetik.
9.1. A Keretszerződést bármelyik szerződő fél azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a másik fél megsértette a Keretszerződésben foglalt kötelezettségeit.

10. Kommunikáció
10.1. Hivatalos dokumentumokat – szerződés, számla, letéti igazolás – Szolgáltató postán juttatja el Ügyfélnek, illetve átvehető Szolgáltató ügyfélszolgálatán.
10.2. Aktuális vételi – eladási árfolyamokról Szolgáltató ügyfélszolgálata ad tájékoztatást. Vita esetén a Keretszerződésnek a Szolgáltatónál lévő példánya tekintendő érvényesnek. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a Felek békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a szerződő Felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.


2012. augusztus 16.
 

Szolgáltató elérhetősége:
Claritas Fontinum Kft.
Ügyfélszolgálat: 1022 Budapest, Ribáry u. 11. III. emelet
Telefon: 06 1 354 15 47, 06 30 223 9501
Fax: 06 1 354 15 46
E-mail: arany@claritasfontinum.com
Web: www.claritas-gold.hu